messager
 
เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group กองช่าง
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นายปฏิภาณ หงษี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
-ตำแหน่งว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
จ่าสิบเอกธวัชชัย ผิวอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปฏิภาณ หงษี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายรัชชานนท พระกัดติยะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิษณุพงษ์ น้อยทรง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอดิเทพ พันธ์คุมเก่า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวแพรวณภา นิลมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติพงศ์ เหลือผล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ