เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder โครงสร้างส่วนราชการ
รอปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ
รอปรับปรุง
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
โทร : 0826207871
นายอุดม ชาวเขา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ที่ ๑
โทร : 0957729479
นายสาคร ชะนะสงคราม
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ที่ ๒
โทร : 0933875329
นายเพียง แรกชื่น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
โทร : 0642361805
นายบุรินทร์ ปู่ฝ้าย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
โทร : 0832506461
group ฝ่ายสภา
นายเจน โปรยมาลา
ประธานสภา
นางสาวชนาพร ชะนะสงคราม
รองประธานสภา
นายสำรี สิมสินธุ์
เลขานุการสภา
นายอานนท์ตชัย เชื้อกระโซ่
สมาชิกสภา
นายเพิก ข่าสะโปน
สมาชิกสภา
นางสาววินัฐดา เชื้อคมตา
สมาชิกสภา
นายพูนศักดิ์ พีณรัฐพงศ์
สมาชิกสภา
นางอภัยมณี มลิซ้อน
สมาชิกสภา
นายสมจิตร บุญทัน
สมาชิกสภา
นางสาววันเพ็ญ ขวาวกุดแข้
สมาชิกสภา
นายพรพิชัย จิตระวัง
สมาชิกสภา
นายอ้อด สุขะพันธ์
สมาชิกสภา
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
โทร : 0883789512
นายมนตรี สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยรรยง ไชยขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นายจำเนียร กอเดช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
group สำนักปลัด
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
นายมนตรี สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายจำเนียร กอเดช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวประภาพรรณ อุทรักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวาสนา กอเดช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวไพลิน วารีขันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พันจ่าเอกวีระศักดิ์ เศษฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
นายธนา กุลสุทธิ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศศิกานต์ ไชยทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
group กองคลัง
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
นางสาวอโนชา แสงนิกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวพรสุดา ศรีขันซ้าย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
group กองช่าง
ตำแน่งว่าง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าสิบเอกธวัชชัย ผิวอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
group กองสาธารณสุข
นายยรรยง ไชยขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาววราลักษณ์ อ่อนทุม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สิบเอก สาธิต พูลยรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน