เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9656 หมายเลขโทรสาร 0-4204-9656

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 415
folder โครงสร้างส่วนราชการ
รอปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ
รอปรับปรุง
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
โทร : 0826207871
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
โทร : 0826207871
นายอุดม ชาวเขา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ที่ ๑
นายอุดม ชาวเขา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ที่ ๑
นายสาคร ชะนะสงคราม
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ที่ ๒
นายสาคร ชะนะสงคราม
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ที่ ๒
นายเพียง แรกชื่น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นายเพียง แรกชื่น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นายบุรินทร์ ปู่ฝ้าย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นายบุรินทร์ ปู่ฝ้าย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
group ฝ่ายสภา
นายเจน โปรยมาลา
ประธานสภา
นายเจน โปรยมาลา
ประธานสภา
นางสาวชนาพร ชะนะสงคราม
รองประธานสภา
นางสาวชนาพร ชะนะสงคราม
รองประธานสภา
นายสำรี สิมสินธุ์
เลขานุการสภา
นายสำรี สิมสินธุ์
เลขานุการสภา
นายอานนท์ตชัย เชื้อกระโซ่
สมาชิกสภา
นายอานนท์ตชัย เชื้อกระโซ่
สมาชิกสภา
นายเพิก ข่าสะโปน
สมาชิกสภา
นายเพิก ข่าสะโปน
สมาชิกสภา
นางสาววินัฐดา เชื้อคมตา
สมาชิกสภา
นางสาววินัฐดา เชื้อคมตา
สมาชิกสภา
นายพูนศักดิ์ พีณรัฐพงศ์
สมาชิกสภา
นายพูนศักดิ์ พีณรัฐพงศ์
สมาชิกสภา
นางอภัยมณี มลิซ้อน
สมาชิกสภา
นางอภัยมณี มลิซ้อน
สมาชิกสภา
นายสมจิตร บุญทัน
สมาชิกสภา
นายสมจิตร บุญทัน
สมาชิกสภา
นางสาววันเพ็ญ ขวาวกุดแข้
สมาชิกสภา
นางสาววันเพ็ญ ขวาวกุดแข้
สมาชิกสภา
นายพรพิชัย จิตระวัง
สมาชิกสภา
นายพรพิชัย จิตระวัง
สมาชิกสภา
นายอ้อด สุขะพันธ์
สมาชิกสภา
นายอ้อด สุขะพันธ์
สมาชิกสภา
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
นายมนตรี สายรัตน์
หน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายมนตรี สายรัตน์
หน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายเกรียงศักดิ์ หีบแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกรียงศักดิ์ หีบแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจำเนียร กอเดช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายจำเนียร กอเดช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
group สำนักปลัด
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
นายมนตรี สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายมนตรี สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายจำเนียร กอเดช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายจำเนียร กอเดช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวประภาพรรณ อุทรักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวประภาพรรณ อุทรักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวาสนา กอเดช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางวาสนา กอเดช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวไพลิน วารีขันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวไพลิน วารีขันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พันจ่าเอกวีระศักดิ์ เศษฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
พันจ่าเอกวีระศักดิ์ เศษฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
นายธนา กุลสุทธิ์
นิติกรปฏิบัติการ
นายธนา กุลสุทธิ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศศิกานต์ ไชยทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศศิกานต์ ไชยทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
group กองคลัง
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
นางสาวอโนชา แสงนิกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอโนชา แสงนิกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางจินดา ธงหาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจินดา ธงหาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวพรสุดา ศรีขันซ้าย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวพรสุดา ศรีขันซ้าย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
group กองช่าง
นายเกรียงศักดิ์ หีบแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกรียงศักดิ์ หีบแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าสิบเอกธวัชชัย ผิวอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าสิบเอกธวัชชัย ผิวอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
group กองสาธารณสุข
นายยรรยง ไชยขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นายยรรยง ไชยขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาววราลักษณ์ อ่อนทุม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาววราลักษณ์ อ่อนทุม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สิบเอก สาธิต พูลยรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สิบเอก สาธิต พูลยรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
แนะนำผู้บริหาร
group ผู้บริหารองค์กร
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder วิเคราะห์จุดอ่อนข้อบกพร่อง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น