ชื่อเรื่อง : ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๖ บ้านคำผักกูด สายวัดบ้านคำผักกูด ตำบลกกตูม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๙๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร