เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นายศรีวิชัย ชาวดง นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกกตูม และผู้นำชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศนวัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะ เป็นข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 4. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ และยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน และมีพิธีมอบประกาศณียบัตรเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี นายวิชัย ทาธร ปลัดอำเภอดงหลวง และพระครูโพธิกิจจานุยุต เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาหยาด เป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้ ในการอบรมครั้งนี้
ผู้โพส : admin